Империи, граници, политики (ХІХ - началото на ХХ век)

16.01.2017 - 10:51

Пламен Митев и Ваня Рачева, съст. Империи, граници, политики (ХІХ - началото на ХХ век), София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016. 

Сборникът е резултат от проведената на 27 и 28 февруари 2015 г. в Ректората на Софийския университет „св. Климент Охридски" международна научна конференция на тема „Империи, граници, политики (XIX- началото на ХХ век)". В академичната среща участваха колеги от България, Русия и Сърбия. В тома са публикувани разширени варианти на материалите от конференцията. Томът се nосвещава на 145-ата годишнина от издаването на фермана за Българска екзархия. Сборникът е реализиран по проект на Софийския университет „Св. Климент Охридски" - Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер" (http://ukh.uni-sofia.bg), програма „Регионални изследвания“, и с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания" към  Министерството на образованието и науката.

Съдържание