Мисия

Целта на Центъра за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е да проучва и анализира различни аспекти от миналото и съвременността на Балкано-Малоазийския ареал, както и на съседните региони в контекста на двустранните взаимоотношения. Центърът има собствена програма за изследване и анализи, като ще се старае да привлича абсолвенти на СУ със съответната езикова подготовка.

Задачите на ЦРИА са насочени към изследвания и анализи на събития, процеси, личности и явления, свързани с Югоизточна Европа и съседните на нея европейски и извъневропейски региони. Основният акцент е насочен към онова, което условно може да бъде определено като Zeitgeschichte, т.е. „История на съвременността“. Разбира се, в зависимост от конкретната тема на изследване са възможни, а в много случаи и наложителни, екскурси и към епохата на Ранното ново време.

ЦРИА ще организира научни изследвания, конференции, обществени и обучителни семинари, свързани с проблематиката „Югоизточна Европа“ в регионален и междурегионален контекст. Една от главните задачи на ЦРИА е да се превърне в център за регионални експертизи в сферата на политиката, историята, икономиката, социалните и междуконфесионалните отношения и др. Центърът ще търси заинтересованите страни и ще предлага активно своите изследвания и експертни становища както на държавни институции, така и на неправителствени организации, фирми, а също и на други академични звена.