История

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е създаден в рамките на научната програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“, съставен елемент от проекта Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер” (Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката по Договор № ДУНК01-1/22.12.2009 г.) През 2015 г. Центърът за регионални изследвания и анализи е включен административно в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 2010 - 2016 г. в рамките на научната програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“ под шапката на ”Регионална програма” към УКХ ”Алма Матер” екипът на Центъра за регионални изследвания и анализи участва активно в проектните дейности, сред които са научни конференции, семинари и публикации.

На 25 януари 2023 г. с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ центърът е трансформиран в Университетски център за регионални изследвания и анализи.