История

Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) е създаден в рамките на научната програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“, съставен елемент от проекта Университетски комплекс по хуманитаристика “Алма Матер” (Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката по Договор № ДУНК01-1/22.12.2009 г.) През 2015 г. Центърът за регионални изследвания и анализи е включен административно в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Екипът на Центъра за регионални изследвания и анализи е участвал активно в проектните дейности на ”Регионална програма” към УКХ ”Алма Матер”. Става дума за научните конференции, семинарите и публикациите, свързани с научната програма „Диалогът в социалноикономическата среда, регионалните изследвания и устойчивото развитие“ през 2010-2016 г.