Жените сред турския елит в България

Проект "Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ в."

Финансиран от Фонд "Научни изследвания", договор ДМ 20-3 от 18.12.2017 г.
Продължителност - 24 месеца
Сума на договора - 20 000 лв.  

 

Екип на проекта:
д-р Григор Бойков - ръководител на екипа
Георги Бурнаски - член на екипа
Кирила Атанасова - координатор
 
Сътрудници на проекта:
Анелия Стоянова (СУ "Св. Климент Охридски")
 

Целта на настоящия проект е детайлното проучване на женското представителство сред елита на турската общност в България през втората половина на ХХ век. В рамките на инициативата ще бъдат изследвани аспектите на модернизационното развитие на малцинството, а именно - еманципацията на жените туркини. Проблемните кръгове, които ще се очертаят в процеса на работа, ще послужат като основа за разработване на нови парадигми за социалната структура на най-голямото малцинство в страната и ще създадат предпоставки за по-детайлно разбиране на процесите, протичащи сред турското население както в исторически план, така и в съвременен контекст. Работна хипотеза на екипа е, че модернизационните действия, предприети от българската държава спрямо мюсюлманските общности, поставят жените в позиция между идеологическите фундаменти на равенството и традиционните религиозни догми на патриархална социална структура. От тази гледна точка вътрешнообщностният поглед към процесите на социално издигане на жени до високи позиции представлява изключително любопитно поле за изследване. Резултатите от настоящия проект ще създадат нови знания относно ключови въпроси, свързани с политиката на България през втората половина на ХХ в. спрямо турското малцинство и по-конкретно турските жени. В този смисъл те ще послужат като отправна точка за бъдещи анализи и сравнения в по-широк контекст.

 

Страница на проекта

Последвайте ни във Фейсбук