Мрежи и механизми на влияние - архивното наследство на братя Георгиеви

Проект "Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви"

 

Финансиран от Фонд "Научни изследвания", договор № КН-06 ОПР 05/02 ОТ 17.12.2018 г.
Продължителност - 36 месеца
Сума на договора - 119 947,48 лв.  

 

Екип на проекта:
проф. дин Иван Първев - ръководител на проекта

проф. д-р Пламен Митев - член на екипа

доц. д-р Мария Баръмова - член на екипа

гл. ас. д-р Петър Добрев - член на екипа

гл. ас. д-р Ивайло Найденов  - член на екипа

ас. д-р Александър Златанов - член на екипа

 

Външни експерти

проф. дин Харалд Хепнер

гл. ас. д-р Надежда Жечкова

д-р Валери Кацунов

Кирила Атанасова

 

Основна цел на проекта "Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви" е да бъде разкрита важността на социалните и икономическите неформални мрежи от познанства, контакти и стопански връзки за осъществяването на политически и икономически инициативи в българското възрожденско общество, отразени в изключителното архивно наследство на двама от най-изтъкнатите дейци на Българското възраждане – братята Евлоги и Христо Георгиеви. В този контекст проектният екип поставя като основен акцент разкриването на ролята на тези мрежи за осъществяването на политически и обществени програми (скрити и явни) в дългосрочен план на фона на специфичния регионален (балкански) и континентален (европейски) контекст от втората половина на XIX век. Този изследователски подход досега не е прилаган в проучванията, свързани с дейността на братя Георгиеви.

Специфичните цели и задачи, които екипът на  проекта иска да реализира, могат да бъдат групирани в няколко категории – строго изследователски, образователни и приложни (научно-популярни): изследване на създадените от Евлоги и Христо Георгиеви мрежи от посредници и партньори на Балканите и в Средна Европа; проучване на влиянието на тези мрежи върху формирането на български политически, културен, стопански елит в периода преди и след 1878 г.; пилотно разработване и апробиране на методика и процедури за пълно подокументно дигитално разкритие на личен архивен фонд с осигуряване на публичен достъп до съдържанието на документите, съхранявани в Научния архив на БАН (за целта проектният екип прилага подкрепящо писмо от директора на Научния архив); да се проучи връзката на разширяващата се стопанската активност на формиращите се национални елити на Балканите с големите европейски военни конфликти през XIX в. върху; да се изследва връзката между изградените мрежи на братя Георгиеви и разширяващия се ментален хоризонт на формиращият се национален стопански елит.

Една от наложилите се съвременни изследователски хипотези се състои в твърдението, че трайният стопански успех на една мащабна предприемаческа инициатива на Балканите и в Европа от средата на XIX в. насетне вече не е възможна без изграждането на собствени мрежи и механизми на влияние, както и без целенасоченото им “задействане” в регионален и континентален контекст. В резултат от проверката на тази хипотеза чрез проучването на икономическата, политическата и обществената дейност на братя Георгиеви  би могло да се формулира една “теоретична матрица”, която да обясни специфичното развитие на България и на Балканите в сравнение, например, с политическите и икономическите дадености на Централна Европа.

 

Към страницата на проекта