Снежана Ракова, Венеция, Османската империя и Балканите (XV – XVI в.)

10.07.2017 - 08:07

Снежана Ракова, Венеция, Османската империя и Балканите (XV – XVI в.), София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017

В изследването „Венеция, Османската империя и Балканите (XV – XVI в.)“ се представят преплетените истории на войните и мира между Серенисимата Република на Венеция и османските султани и се търси сложното равновесие на различните сфери от техните взаимоотношения: политика, култура, дипломация и търговия. Проучването разкрива поствизантийския Константинопол така, както е видян от венецианците, въвежда нови извори и отваря непознати досега полета пред бъдещите изследователи.