Конференция "Жените и мюсюлманите в Народна република България"

https://crsa.uni-sofia.bg/bg/subitiya/konferencii/konferenciya-zhenite-i-myusyulmanite-v-narodna-republika-bulgariya